تنهایی امروز

تنهایی را خوب بلدم

خوب می‌دانم چگونه تنهایی خود را سرگرم کنم

تنهایی برای خودم‌ آشپزی کنم

حتی اینکه تنهایی خود را در آغوش بگیرم و برقصم

و این بختی است که این چند روزه سراغ من‌ آمده،

اما شک دارم برای این زاده شده باشیم

برای همآغوشی با تنهایی، انزوا، … بی‌شوق و فاصله از اجتماع…

پس کاش در این دوران از راه دور هم که شده، تمرین کنیم همدلی را

تمرین کنیم، تا فردا که مجبور نبودیم به خانه‌نشینی

اولویت زندگی‌هامان دوبارا نشود کاروکاروکار…

که بوسه‌ها و آغوش‌ها و دید و بازدیدها را کم نشماریم.

اگر از من بپرسید، می‌گویم:

انسانی زیستن در کیفیت زندگی است که معنا می‌شود

اینکه چقدر در برابر حال خوب خود و دیگران مسئول باشیم