تختی

حواسمان باشد اوج که می‌گیریم، همچنان بالا را نگاه کنیم
و دلمان خوش نباشد به تشویق‌ها و ولوله مردمان برایمان
که شاید هم ‌اینان باشند که در فرود دلمان بشکند از ایشان
به قِسمی که، دیگر زندگی را تاب نیاوریم

برای جوانمردی زنده یاد تختی