رها

پنجره‌ها دیوار شده است درها قفل

ولی من آزاد می‌شوم

من در همین زندان پرواز را می‌آموزم

و روزی از زمین که نه؛

از آسمان رها خواهم‌ شد