خوشبخت باش

– فکری که کمک کننده نیست، از ذهنت حذف کن
– هر لحظه به فکر مردن باش، اینجوری با کیفیت زندگی می‌کنی
– ته دلت را روشن نگه دار، باعث می‌شه تیرگی هیچوقت سراغت نیاد
– از هر چیزِ زیادی خودداری کن، اینطوری همه چی در حد کفایت برات هست
– بپذیر که منحصر به فردی، وجودت و عدمت هر دو به یک اندازه مهم هستند
– درک کن تنها نیستی، به درونت برو و حضور رو حس کن
– عمیقا تسلیم باش، به ناگواری‌ها، فقدان‌ها
– عمیقا سپاسگزار باش، بابت نعمت‌ها، بودن‌ها
در این‌صورت یکی از خوش‌بخت‌ترین افراد جهانی