کال

تو مرا کال چیدی و
نرسیده دورم انداختی
انصاف نبود ای رفیق؛
که اینچنین بار درخت را
بی‌حاصل بر زمین انداختی