حسودی

این روزها به برف هم حسودی می کنم

که با وجود سردیش همه را شاد می کند

و خاک او را بسیار بهتر از باران و برگ پائیزی در آغوش می کشد

و اما خورشید با اینهمه گرمی، همیشه در حسرت آغوش خواهد ماند

… هیچکسی تحمل این درجه از نور و گرمی را ندارد

واین لج من را در میاورد…

که خورشید محکوم است به تنها ماندن

… نزدیکیش زمین را ذوب خواهد کرد

اما برف،

برف چه بی دغدغه با همه سردیش با همه هم آغوش می شود

در حالیکه هیچ ردی از ماجرا بر جا نیست

…. امروز به برف حسودیم شده است ….