انتظار

انتظار چیست مگر؟! فرقت یار

انتظار چیست مگر؟! اشک وصال

انتظار چیست مگر؟! رهرو بودن

و همه ره بر اوپیمودن

انتظار چیست مگر؟! چانه زنی

که بیایی بر ما و نروی

انتظار چیست مگر؟! هست شدن

نفس از بوی تو پرکردن و سرمست شدن

انتظار چیست مگر؟! آزادی

و همه عهد و زمان بیتابی

انتظار چیست مگر؟! فرصت شعر

که من آن را بسرایم به تو با روی بهشت

انتظار چیست مگر؟! پائیدن

همه عمر خودت را به کسی بخشیدن

انتظار چیست مگر؟! وصلت دوست

انتظار چیست مگر؟! حرم سکوت

انتظار چیست مگر؟! دل بستن

و همه عمر به پای دل خود بنشستن

انتظار چیست مگر؟! عهد درست

که تو باشی و جهان خرم از اوست