دلتنگي

وکسی چه می داند عمق دلتنگی را

شاید مادری فرزند از دست داده

شاید مرد عاشقی که زنش ترکش کرده

شاید طفلی که طعم آغوش مادر رانچشیده

شاید پسری که بی پدر شده

وشاید هیچکس….

و به راستی شاید کسی را توان درک عمق دلتنگی میسر نباشد

دلی که گاه و بیگاه و اغلب بی بهانه اشک می ریزد ودر تنهایی می شکند

شاید که شنیده شود از پس اینهمه سال و ماه

شاید که دیده شود از پشت مردمک این آدمکان…

آه از دلتنگی ، آه از تنهایی ….