دل سنگی

دوستت دارم ها را به باد پائیزی می سپارم

تا شاید فراموشم شود روزی در این دیار

دخترکی بودم مغرور که چینی دلم درست

در عصر یک روز پائیزی شکست …

بعد آن روز، زمستان آمد و بهار و تابستان هم،

من اما، هنوز در لابه لای برگ ریزان به دنبال

تکه شکسته هایی سرگردانم، بلکه شود در این بهار

پیوند مستحکمی بینشان ایجاد نمایم….

البته خوب که فکر می کنم چینی شکسته به کار ناید…

این بار در پائیز دلی خواهم ساخت سنگی ..

آری، آری این بار نخواهد شکست …