دلم تنگ هیچ‌کسی است

دلم تنگ هیچکسی است، هیچ‌کسی بی‌تعهد بی‌بهانه

دلم تنگ آغوشی است، آغوشی فقط به اندازه من

دلم تنگ مهری است، مهری از جنس پائیز پر از شور

دلم تنگ نگاهی است، نگاهی به عمق آبی دریا

دلم تنگ شوقی است، شوقی به اوج پرواز یک پرنده

دلم تنگ بودنی‌است، بودنی به قدر دم و بازدم

دلم تنگ مردی است، مردی از جنس ناب غیرت

دلم تنگ زنی است، زنی به عطر خوش عطوفت

دلم تنگ وجودی است، وجودی همیشه هست، هستی به وسعت تنهایی، تنهایی روشن به نور مهر، مهری در انتظار یک نگاه،

نگاهی پر از شوق، شوقی برای بودن، بودن عشق مردی به زنی …