نبودن

نبودن

من جزو اشخاصی هستم که در تمام طول زندگیم عدم وجود رو به وجود ترجیح می‌داده‌ام. جالب‌تر ایکه وقتی کم‌سن‌تر بودم این حس بسیار قوی‌تر…

درخت

درخت

اگه یه روزی می‌اومد که حق انتخاب می‌داشتم؛ حق انتخاب برای جایی که متولد می‌شم، برای کسی که قراره باشم. خیلی فکرها داشتم براش… جایی…