مختصر تاریخچه پیدایش حسابداری

از ابتدایی که داد و ستد میان مردمان رواج پیدا کرد، حسابداری یا همان نگهداری تعداد اموال داد و ستد شده با سایر اشخاص نیز متداول گشت. سپس داد و ستد اموال با بده بستان سکه، طلا یا سایر مسکوکات با ارزش جایگزین شد، و در نهایت پول اختراع گردید و در هر ناحیه ای واحد پولی آن ناحیه ملاک خرید و فروش اموال گردید.

بعدترها این داد و ستد به اموال محدود نشد و در ازای ارائه کار یا خدمت نیز پول پرداخت و دریافت می شد. به تدریج که حجم مراوده های افراد، تنوع آن و اشخاص درگیر در این معاملات افزوده گشت، همه نیازمند این شدند که به صورتی این معاملات را ثبت و ضبط نمایند و بدین طریق حسابداری ابداع گشت.

در مطالب بعدی راجع به حسابداری دوبل و چگونگی پدیدار شدن ساختار حسابها خواهم نوشت.