زندگی

زندگی

زندگی همین نفس کشیدن‌های عادیست که اغلب در هیاهوی روزمرگی ساده انگاشته می‌شود زندگی تلاش‌های کوچک و مداوم است که گاهی با دویِ سرعتی به…